Nieuws uit de Bibliotheek

Bibliotheek Kop van Overijssel bezint zich op toekomstige structuur

Toekomst Bibliotheek Kop van Overijssel

De voorgenomen sluiting van de drie kleine vestigingen van de Bibliotheek Kop van Overijssel is voorlopig met één jaar uitgesteld. Het bestuur gaat het komende jaar onderzoeken hoe de brede activiteiten van de Bibliotheek in meer kernen kunnen worden aangeboden en welke vorm daarbij het beste past. De noodzaak om in te grijpen blijft bestaan: het takenpakket van de Bibliotheek neemt toe en van de organisatie wordt steeds meer gevraagd terwijl de exploitatietekorten steeds verder oplopen.

Politieke Markt 1 juni 2021

Het bestuur van de Bibliotheek en de gemeente Steenwijkerland zijn beiden van mening dat er ook in de toekomst een financieel gezonde Bibliotheek moet zijn om de drie grote, door de overheid gelanceerde programmalijnen voor een geletterde samenleving, participatie in de informatie samenleving en een leven lang ontwikkelen te kunnen uitvoeren. Over hoe we daar moeten geraken is wel verschil van mening. Dit meningsverschil heeft geresulteerd in een debat in de politieke markt van 1 juni aan de hand van een notitie van het College. Het bestuur wil in goed overleg met het College de afweging maken tussen het takenpakket, de omvang en kwaliteit van de organisatie en de financiering ervan. Het bestuur is aansprakelijk voor de bedrijfsvoering en ziet zich geconfronteerd met grote uitdagingen.

Belangrijke rol

Als grote culturele organisatie speelt Bibliotheek Kop van Overijssel een belangrijke rol in het bevorderen van geletterdheid en leesplezier, het stimuleren van een leven lang leren, het geven van hulp in de digitale samenleving en het organiseren van ontmoeting. De taken van de Bibliotheek liggen vast in de wet. Daarnaast worden met de gemeente aanvullende afspraken gemaakt over de speerpunten in Steenwijkerland.

Onderzoek toekomstig Bibliotheek netwerk

Uit de discussies in de Politieke Markt is gebleken dat sluiting van de drie kleine vestigingen en implementatie van een door de Bibliotheek ondersteunde uitleenfunctie niet gesteund wordt. Tegelijkertijd is er een wettelijke plicht voor de Bibliotheek ervoor te zorgen dat alle burgers gemakkelijk toegang hebben tot een brede Bibliotheek. In het najaar van 2021 gaat de Bibliotheek in overleg met de belangrijkste stakeholders (inwoners, onderwijs, gemeente, Sociaal Werk de Kop, Scala, etc.) hoe we die activiteiten breed kunnen aanbieden in de hele gemeente. In het verzorgingsgebied van de Bibliotheek Kop van Overijssel zien we Steenwijk stad met een centrale bibliotheek en een “buurtbieb” (al dan niet in combinatie met de Bibliotheek op School) in de verschillende kernen. Bij de uitwerking van dit plan moet ook de financiering worden uitgewerkt.

Jaarrekening 2020

De Bibliotheek heeft het corona jaar 2020 afgesloten met een aanzienlijk kleiner tekort in de exploitatie dan was voorzien. Naast corona komt dat ook door het niet invullen van door vertrek van medewerkers (veelal pensionering) ontstane vacatures in de aanloop naar een nieuwe werkorganisatie samen met de bibliotheken in Zwartewaterland en Staphorst. De jaarrekening van de Bibliotheek is, samen met het meerjarenbeleidsplan, openbaar en wordt gepubliceerd op de website van de Bibliotheek.

Huisvesting in Steenwijk

De Bibliotheek heeft het huurcontract met de Rabobank met 2 jaar verlengd tot eind 2024. In de komende jaren zal er intensief gezocht moeten worden naar een nieuwe locatie voor de hoofdvestiging.